Πολιτική απορρήτου

To LESVOS 2030

Το LESVOS 2030 (στο εξής πρόγραμμα) είναι μια πρωτοβουλία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας CREATIVE HUB, που εδρεύει στη Μυτιλήνη.

Τι πληροφορίες έχουμε και πως συλλέγονται

Στο πλαίσιο του προγράμματος συλλέγουμε τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία των εκπροσώπων συμμετεχόντων φορέων, οργανώσεων, τυπικών ή άτυπων ομάδων πολιτών, καθώς επίσης και ενδεχομένως εθελοντών, προμηθευτών, εξωτερικών συνεργατών, συμμετεχόντων σε δράσεις, τα οποία είναι τα στοιχεία ταυτότητάς τους και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο επικοινωνίας, email). Επιπλέον, στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης συλλέγονται μικροδεδομένα (cookies) των επισκεπτών της, με στόχο την προσαρμογή της εμπειρίας του χρήστη.

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων και των εθελοντών δηλώνονται από τους ίδιους με την συμπλήρωση ειδικών φορμών κατά τη διαδικασία εγγραφών.

Τα μικροδεδομένα (cookies) συλλέγονται αυτόματα, δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση των χρηστών άλλα αναγνωρίζουν μόνο τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως ο browser, που χρησιμοποιείται και η IP σε περίπτωση ανεπιτυχών προσπαθειών σύνδεσης με τη σελίδα διαχείρισης της ιστοσελίδας.

Πως χρησιμοποιούμε και πως προστατεύουμε τα δεδομένα  που συλλέγουμε

Τα δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση και την επικοινωνία μαζί τους σχετικά με το πρόγραμμα συνολικά ή συγκεκριμένες δράσεις για το οποίο ή τις οποίες έχουν δηλώσει συμμετοχή, και για μελλοντικές δράσεις (εάν έχουν δηλώσει ότι θέλουν να λαμβάνουν σχετική ενημέρωση). Επίσης τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την αποτροπή παράνομων ή/και ποινικά κολάσιμων δραστηριοτήτων.

Η CREATIVE HUB AMKE έχει λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων αυτών. Το υποκείμενο αποδέχεται, ωστόσο, το γεγονός ότι καμία μέθοδος προστασίας δεν είναι 100% αποτελεσματική.

Παρ’ όλα αυτά, η CREATIVE HUB AMKE, σε ενδεχόμενη περίπτωση απώλειας ή διαρροής δεδομένων, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 679/2016 και η ελληνική νομοθεσία.

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και με ποιους τα μοιραζόμαστε

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχουν αποκλειστικά και μόνο οι εργαζόμενοι ή εθελοντές της CREATIVE HUB AMKE, που είναι αρμόδιοι για την διεκπεραίωση των απαραίτητων εργασιών, κατά τους σκοπούς της επεξεργασίας τους.

Τα παραπάνω δεδομένα επεξεργάζονται αποκλειστικά στο εσωτερικό της CREATIVE HUB AMKE και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.

Συγκατάθεση υποκειμένου

Κατά τη συλλογή των παραπάνω δεδομένων, το υποκείμενο δηλώνει ότι συναινεί για την αποθήκευση και επεξεργασία τους από την CREATIVE HUB AMKE, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος εγγράφου. Με την αποδοχή των παραπάνω όρων και με την οικειοθελή παροχή των προσωπικών δεδομένων, το υποκείμενο δηλώνει τη συγκατάθεσή του, συμφωνεί ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την CREATIVE HUB AMKE, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος εγγράφου.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας, ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να επικοινωνεί με την CREATIVE HUB AMKE στο contact@creativehub.gr.

Το υποκείμενο έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων του οποιαδήποτε στιγμή. Η απόσυρση αυτή, ωστόσο, δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων που βασίζεται στη πρότερη συγκατάθεση πριν την απόσυρσή της, όπως επίσης και για την ενδεχόμενη περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων, υπό άλλη νομική βάση, όπως για παράδειγμα η εκπλήρωση των όρων σύμβασης ή η συμμόρφωση της CREATIVE HUB AMKE με νόμιμες υποχρεώσεις της.

Δικαιώματα υποκειμένου

Το υποκείμενο έχει κάθε δικαίωμα, που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016, και πιο συγκεκριμένα της ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του, της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα, που τον αφορούν, και αποτελούν ή αποτέλεσαν στο παρελθόν αντικείμενο επεξεργασίας και της αντίρρησης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, η οποία περιλαμβάνει: α) τη διόρθωση, β) τη προσωρινή ή μη χρήση, γ) τη δέσμευση, δ) τη διαβίβαση ή μη, ε) τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων θα πρέπει να επικοινωνήσει με την CREATIVE HUB AMKE στο contact@creativehub.gr

Εφαρμοστέο δίκαιο

Το παρόν κείμενο, όπως επίσης και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση απορρέει από αυτό ή σε σχέση με αυτό διέπονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και τα όσα ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016, και αποκλειστική αρμοδιότητα για αυτά έχουν τα Δικαστήρια της Λέσβου.

H CREATIVE HUB AMKE επιδιώκει πάντα τη φιλική και εξωδικαστική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει κατά την εφαρμογή ή ερμηνεία των όρων του παρόντος, και προτείνει για οποιαδήποτε προβληματισμό σχετικά με αυτούς να ενημερώσετε άμεσα τη διοίκηση του, στέλνοντας email στο contact@creativehub.gr.

Αλλαγές πολιτικής προστασίας δεδομένων

Κάθε αλλαγή των όρων της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων του LESVOS 2030, θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.lesvos2030.gr και θα ισχύει από τη στιγμή της δημοσίευσης, εκτός κι αν σημειώνεται διαφορετικά.

Επικοινωνία με την CREATIVE HUB AMKE

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση σχετικά με τα όσα αναφέρονται στο παρόν έγγραφο ή για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην CREATIVE HUB AMKE στο contact@creativehub.gr